ý NGHĨA

       Mỹ học là khoa học về bản chất của ý thức thẩm mỹ và hoạt động thẩm mỹ của con người, nhằm khám phá, phát minh ra những giá trị trên cơ sở quy luật của cái đẹp, trong đó có nghệ thuật là giá trị cao nhất. Mỹ học nghiên cứu những cấp độ hoạt động của ý thức thẩm mỹ của con người với tư cách là chủ thể thẩm mỹ, bao gồm: những đặc điểm của ý thức thẩm mỹ, cảm xúc thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ, quan điểm thẩm mỹ, lí tưởng thẩm mỹ.

       Mỹ học nghiên cứu các phạm trù mỹ học. Mỹ học nghiên cứu các phạm trù mỹ học như là những công cụ của tư duy nhằm nhận thức, đánh giá các hiện tượng thẩm mỹ trong đời sống và trong nghệ thuật.

       Mỹ học nghiên cứu nghệ thuật như là một lĩnh vực thẩm mỹ. Mỹ học nghiên cứu bản chất, đặc trưng của nghệ thuật- lĩnh vực hoạt động trung tâm của sự sáng tạo ra những giá trị theo quy luật của cái đẹp.

ý thức thẩm mỹ bao gồm:

–  Cảm xúc thẩm mỹ

–  Thị hiếu thẩm mỹ

–  Quan điểm thẩm mỹ

–  Lí tưởng thẩm mỹ

hoạt động thẩm mỹ bao gồm:

–  Hoạt động thực tiễn vật chất

–  Hoạt động khoa học

–  Hoạt động sinh hoạt và đời sống

–  Hoạt động sáng tạo nghệ thuật

Lịch học và các chương trình giảng dạy cụ thể xin liên hệ với số điện thoại tư vấn trực tiếp.

HOTLINE

0399037486

CÁC GIÁO VIÊN ĐỒNG HÀNH

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ